Szukaj
Menu Menu
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

Regulaminu sklepu internetowego konica.com.pl

 

 • 1 Postanowienia Ogólne

 

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.konica.com.pl,

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.konica.com.pl (zwany dalej: Sklep internetowy konica.com.pl, jest prowadzony przez MBR sp. z o. o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod nr 0000395608, NIP: 1132850641, REGON: 145306420. (zwaną dalej „konica.com.pl”).

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

1) adres pocztowy: 41-503 Chorzów, ul. Świerkowa 1 / Lu1;

2) numer telefonu i/lub faksu: tel.: 32 77 11 111;

3) adres poczty elektronicznej: handlowy@mbr.pl.

1.4. Regulamin sklepu internetowego konica.com.pl umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.konica.com.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

1.5. Sklep internetowy jest przeznaczony tylko dla Przedsiębiorców.

 

 • 2 Definicje

 

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,

2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2.3. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.4. Usługodawca/Sprzedawca –MBR sp. z o. o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod nr 0000395608, NIP: 1132850641, REGON: 145306420. (zwaną dalej „konica.com.pl”),

2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.konica.com.pl przez MBR sp. z o. o. przeznaczony wyłącznie dla Przedsiębiorców

2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),

2.7. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,

2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.(Dz.U.2020.344),

2.9. Klient/Kupujący – przedsiębiorca, który dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej,,

2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

 • 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 

3.1. Korzystając z funkcjonalności Sklepu Internetowego, Kupujący ma możliwość poglądowego zapoznania się z asortymentem Produktów oraz złożenia zamówienia w zakresie wybranych przez niego produktów. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.

3.2. Prezentacja produktów w Sklepie Internetowym poprzez zamieszczenie ich fotografii i opisów ma jedynie charakter poglądowy, natomiast ceny widniejące na stronie internetowej sklepu www.konica.com.pl, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, nie stanowią one również zapewnienia złożonego przez sklep. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym konica.com.pl kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili ceny towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym, wprowadzenia oraz wycofania towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym konica.com.pl konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Zamówienia może składać wyłącznie Przedsiębiorca.

3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym konica.com.pl konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera,Safari dla systemu OS X, itd. Do skutecznego złożenia zamówienia niezbędne jest również posiadanie aktywnego konta e-mail służącego do wysyłania oraz odbierania poczty elektronicznej.

3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD),która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.

3.7. Strona Sklepu internetowego konica.com.pl posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

3.8. Informacje zamieszczone w ramach prezentacji produktów w Sklepie Internetowym, w tym fotografie, prezentowane są z zastrzeżeniem tolerancji nieznacznych niedokładności, niemających istotnego znaczenia dla funkcjonalności produktu.

3.9. Zamówienie złożone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta uważa się za niezłożone, a Sprzedawca nie ma obowiązku jego realizacji.

 

 • 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym konica.com.pl można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych, firmy, adresu zamieszkania i adresu prowadzonej działalności, NIP, adresu e-mail oraz numeru telefonu lub nazwy, siedziby, adresu, NIP, adresu e-mail oraz numeru telefonu.. Sprzedawca ma prawo weryfikacji prawidłowości danych podanych przez KJienta i w razie podania przez Klienta nieprawidłowych danych, zamówienie uważa się za niezłożone. 

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą (z zastrzeżeniem §3 pkt 3.9.).

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym konica.com.pl jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

 

 • 5 Sposób płatności i termin płatności

 

5.1. W sklepie konica.com.pl istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:

- przelew na konto bankowe Sprzedawcy,

- płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym.

- za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych (iRaty oraz iLeasing).

5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu konica.com.pl zamówienie jest przekazywane do realizacji.

5.3. Sklep internetowy www.konica.com.pl umożliwia realizację płatności za pomocą systemu  leasingowego -iLeasing oraz systemu ratalnego - iRaty. Szczegółowe informacje o podmiocie realizującym przedmiotowe usługi dostępne są na stronie: 
https://www.platformafinansowa.pl/

5.4. Sklep internetowy konica.com.pl umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:

 • Tpay.com
 • Przelewy24
 • Systemy leasingu iLeasing
 • System ratalny iRaty

5.5. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umorzy sprzedaży.

 

 • 6 Dostawa

 

6.1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.

6.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych konica.com.pl wynosi 48 godzin. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

- DHL Parcel

- FedEx

- Kurier DPD

- UPS

- Poczta Polska

- Transport własny sprzedawcy

6.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

6.5. Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy MBR sp. z o. o. odział w Chorzowie, ul. Świerkowa 1 . W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.

6.6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

6.7. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.

 

 

 • 7 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.

7.2. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady.

7.3. Sprzedawca może udzielić gwarancji na warunkach wskazanych w oświadczeniu gwarancyjnym.

 

 • 8 Zasady publikowania opinii

 

8.1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.

8.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.

8.3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym konica.com.pl.

8.4 Użytkownik nie może wykorzystywać funkcjonalności Sklepu Internetowego do publikacji lub rozpowszechnia treści bezprawnych, naruszających dobre obyczaje bądź dobra osobiste osób trzecich.

8.5. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd.

 

 • 9 Dane osobowe

 

9.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

9.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego konica.com.pl, dostępnego na stronie www.konica.com.pl.

 

 • 10 Postanowienia końcowe

 

10.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

10.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

10.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego konica.com.pl zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

10.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego.

10.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.konica.com.pl.

10.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

10.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2023.

 

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl